نوشته‌ها

تعمیرات تلویزیون پاناسونیک پونک | 09127384085

تعمیرات تلویزیون پاناسونیک پونک

ادامه مقاله :

می تواند مسئله تمرکز و انتخاب را مورد توجه قرار دهد،تعمیرکار تلویزیون پاناسونیک پونک

به هیچ وجه نمی تواند تضمین کند که مالکیت باشد
پراکنده و ورود جدید رخ خواهد داد. با توجه به این که قوانین

و سیاست های رقابتی اقتصاد را دنبال می کنند.خدمات تعمیرات تلویزیون پاناسونیک پونک

تعمیرات تلویزیون پاناسونیک پونک

اهداف، مانند بهره وری و رفاه مصرف کننده، نمی تواند

حفاظت کافی برای تنوع را فراهم کند
و کثرت رسانه ها. به همین دلیل است که بسیاری از

حوزه های قضایی در سراسر جهان، ویژه ای را اتخاذ کرده اند.مرکز تخصصی تعمیر تلویزیون پاناسونیک پونک

تعمیرات تلویزیون پاناسونیک پونک

قوانین مربوط به حداکثر مالکیت در سیستم عامل های

خاص (محدودیت غلظت) و / یا
در سراسر سیستم عامل های مختلف (محدودیت مالکیت متقابل).

با این وجود چنین قواعدی ممکن است به دنبال ترویج باشد.تعمیر تخصصی تلویزیون پاناسونیک پونک

نمایندگی تعمیرات تلویزیون پاناسونیک پونک

رقابت.
برای مثال، در انگلستان،  دارای یک وظیفه قانونی برای بررسی قوانین مالکیت رسانه ای است
به طور منظم و توصیه هایی را برای هر تغییری به وزیر امور خارجه ارائه می دهد. در ایالات متحده، فدرال
کمیسیون ارتباطات (FCC) تحت بند 202 (h) قانون ارتباطات مخابراتی مورد نیاز است
1996 برای بررسی قوانین مالکیت رسانه ای هر چهار سال برای تعیین اینکه آیا آنها در عموم هستند.